ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2558

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1,180 1,110 2,290 151
อนุบาล 2 1,267 1,158 2,425 149
รวม อนุบาล 2,447 2,268 4,715 300
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,432 1,185 2,617 158
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,313 1,228 2,541 154
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,389 1,274 2,663 154
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,359 1,247 2,606 153
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,461 1,305 2,766 155
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,369 1,251 2,620 153
รวม ประถมศึกษาปีที่ 8,323 7,490 15,813 927
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 408 331 739 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2 339 311 650 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 316 262 578 30
รวมทั้งหมด 1,063 904 1,967 90
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 11,833 10,662 22,495 1,317