ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2558

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1,200 1,111 2,311 149
อนุบาล 2 1,280 1,150 2,430 149
รวม อนุบาล 2,480 2,261 4,741 298
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,429 1,194 2,623 158
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,309 1,223 2,532 153
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,391 1,265 2,656 153
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,359 1,253 2,612 153
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,463 1,293 2,756 155
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,372 1,249 2,621 153
รวม ประถมศึกษาปีที่ 8,323 7,477 15,800 925
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 390 321 711 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2 330 314 644 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 317 265 582 30
รวมทั้งหมด 1,037 900 1,937 90
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 11,840 10,638 22,478 1,313