ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2559

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1,224 1,156 2,380 149
อนุบาล 2 1,180 1,108 2,288 148
รวม อนุบาล 2,404 2,264 4,668 297
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,391 1,210 2,601 158
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,344 1,163 2,507 154
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,278 1,204 2,482 151
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,383 1,258 2,641 154
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,349 1,253 2,602 153
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,429 1,280 2,709 155
รวม ประถมศึกษาปีที่ 8,174 7,368 15,542 925
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 434 343 777 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2 353 316 669 29
มัธยมศึกษาปีที่ 3 288 292 580 30
รวมทั้งหมด 1,075 951 2,026 90
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 11,653 10,583 22,236 1,312