ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2559

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1,224 1,168 2,392 149
อนุบาล 2 1,178 1,097 2,275 148
รวม อนุบาล 2,402 2,265 4,667 297
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,382 1,211 2,593 158
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,335 1,151 2,486 154
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,272 1,202 2,474 151
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,377 1,248 2,625 153
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,344 1,233 2,577 152
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,418 1,276 2,694 154
รวม ประถมศึกษาปีที่ 8,128 7,321 15,449 922
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 431 350 781 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2 352 315 667 29
มัธยมศึกษาปีที่ 3 282 287 569 30
รวมทั้งหมด 1,065 952 2,017 90
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 11,595 10,538 22,133 1,309