ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2560

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 161 156 317 43
อนุบาล 1 1,227 1,107 2,334 154
อนุบาล 2 1,261 1,178 2,439 151
รวม อนุบาล 2,649 2,441 5,090 348
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,293 1,178 2,471 156
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,324 1,188 2,512 152
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,320 1,149 2,469 151
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,285 1,207 2,492 148
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,387 1,236 2,623 152
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,325 1,246 2,571 150
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,934 7,204 15,138 909
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 376 272 648 31
มัธยมศึกษาปีที่ 2 359 339 698 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 269 275 544 29
รวมทั้งหมด 1,004 886 1,890 90
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 11,587 10,531 22,118 1,347