ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 1/2561

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 258 207 465 51
อนุบาล 1 1,095 1,066 2,161 150
อนุบาล 2 1,236 1,135 2,371 149
รวม อนุบาล 2,589 2,408 4,997 350
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,366 1,232 2,598 157
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,235 1,150 2,385 153
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,289 1,186 2,475 151
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,313 1,130 2,443 151
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,274 1,198 2,472 148
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,370 1,245 2,615 151
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,847 7,141 14,988 911
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 361 306 667 29
มัธยมศึกษาปีที่ 2 332 251 583 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 326 297 623 30
รวมทั้งหมด 1,019 854 1,873 89
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 11,455 10,403 21,858 1,350