ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2/2561

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 255 206 461 51
อนุบาล 1 1,096 1,082 2,178 150
อนุบาล 2 1,222 1,138 2,360 149
รวม อนุบาล 2,573 2,426 4,999 350
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 1,362 1,221 2,583 156
ประถมศึกษาปีที่ 2 1,226 1,145 2,371 153
ประถมศึกษาปีที่ 3 1,293 1,178 2,471 151
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,309 1,136 2,445 151
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,277 1,188 2,465 149
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,363 1,235 2,598 151
รวม ประถมศึกษาปีที่ 7,830 7,103 14,933 911
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 347 309 656 29
มัธยมศึกษาปีที่ 2 324 251 575 30
มัธยมศึกษาปีที่ 3 314 287 601 30
รวมทั้งหมด 985 847 1,832 89
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0

รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 11,388 10,376 21,764 1,350